Planowane reformy Ministerstwa Edukacji Narodowej: oceny z religii i etyki nie wpłyną na średnią roczną

W ostatnim czasie Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło projekt nowelizacji przepisów dotyczących obowiązku wykonywania prac domowych oraz sposobu oceniania dwóch przedmiotów: religii i etyki. Obecnie ten dokument jest poddawany odpowiednim konsultacjom. Planuje się, że zmiany będą miały miejsce od początku roku szkolnego 2024/2025, a dotyczyć będą systemu oceniania z tych dwóch przedmiotów.

Ministerstwo skupiło się w swoim projekcie na kwestii prac domowych, jednak równie istotne modyfikacje planuje wprowadzić w zakresie oceniania z religii lub etyki. W założeniach do dokumentu czytamy, że ministerstwo zamierza dokonać zmian tak, aby od września 2024 roku oceny z tych dwóch przedmiotów nie były brane pod uwagę przy wyliczaniu średnich rocznych lub końcowych uczniów.

Projekt ten proponuje zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. dotyczącym systemu oceniania, klasyfikowania i awansowania uczniów w szkołach państwowych. Kwestie, które mają ulec zmianie, dotyczą przede wszystkim dwóch punktów – § 18 ust. 2 i § 19 ust. 2, które mówią o tym, że oceny z zajęć dodatkowych, na które uczęszcza uczeń, są uwzględniane w średniej ocen rocznych i końcowych.

W uzasadnieniu proponowanych zmian Ministerstwo wskazuje na art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900), który wymienia jako dodatkowe zajęcia edukacyjne m.in. naukę języka obcego nowożytnego innego niż język nauczany w ramach obowiązkowych zajęć oraz zajęcia, dla których nie ma ustalonej podstawy programowej, ale których program nauczania został dołączony do szkolnego zestawu programów nauczania. W projekcie przypomniano także, że zgodnie z art. 12 ust. 1 tejże ustawy, lekcje religii są organizowane w szkołach podstawowych i publicznych przedszkolach na życzenie rodziców, a w szkołach ponadpodstawowych decyzję podejmują samodzielnie pełnoletni uczniowie. W uzasadnieniu podkreślono, że skoro uczestnictwo w tych lekcjach nie jest obowiązkowe, nie ma sensu, aby oceny z nich wpływały na średnią ocen rocznych lub końcowych.